WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

Firma

Ubezpieczenie firmy skierowane jest do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, udokumentowaną księgami handlowymi lub księgami przychodów i rozchodów. Możemy ubezpieczymy również wszystkie osoby fizyczną prowadzące działalność gospodarczą.

Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy majątku, jaki posiada dana firma od zdarzeń takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm czy stłuczenia szyb. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia), jak i środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne. 

  • Ochrona ubezpieczeniowa firm może obejmować ryzyka: 
  • • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
  • • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
  • • all risks, 
  • • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
  • • Oc pracodawcy • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  • • ubezpieczenie assistance.

Ponadto, mamy możliwość rozszerzenia zakresu polisy o klauzule, które ubezpieczyciel udostępnia w OWU