WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

OC biura rachunkowego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 76a ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, związku z wykonywaną działalnością.

• Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2014 r. nr 1256 poz. 1616).

• Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

• Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności przez biuro rachunkowe.