WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

Ubezpieczenie OC

Co chroni OC?

Posiadając ubezpieczenie OC, to Towarzystwo, w którym posiadamy polisę, pokryje za nas wszystkie koszty związane ze szkodami spowodowanymi naszym samochodem oraz zagwarantuje poszkodowanemu wypłatę odszkodowania. Swoją ochroną obejmuje nie tylko szkody powstałe podczas spowodowania kolizji. Z ubezpieczenia OC będą również pokryte szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku, a także w czasie zatrzymania i postoju oraz garażowania.

Należy pamiętać jednak o wyłączeniach odpowiedzialności w OC. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone gdy:

• szkody wyrządzimy samemu sobie,

• uszkodzimy ładunki przewożone za opłatą,

• szkody polegają na utracie gotówki, biżuterii lub papierów wartościowych,

• zniszczymy lub skazimy środowisko.

Na jaki okres zawarta jest umowa OC?

Umowa z wybranym Towarzystwem zawierana jest na okres 12 miesięcy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy – również w przypadku, gdy na polisie wskażemy późniejszy termin płatności. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się także w przypadku, gdy składka nie została jeszcze zapłacona.

Kiedy mamy obowiązek zawarcia umowy OC?

Jeżeli nowy samochód został kupiony od dealera lub sprowadzone z zagranicy auto nie posiada OC, polisę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji. Kupując pojazd używany należy upewnić się, że poprzedni właściciel posiadał ważną umowę ubezpieczenia OC. Jeżeli nabywamy auto, które nie posiada ważnej polisy OC, musimy ją wykupić w dniu zakupu samochodu.

Jak zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe?

Jeżeli chcemy zmienić firmę ubezpieczającą nasz samochód, musimy dotychczasową umowę wypowiedzieć co najmniej jeden dzień przed końcem okresu ochrony. Brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne jej przedłużenie w tym samym Towarzystwie na kolejny rok.